โค้ดวิ่ง

.......ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของ นายวิวัฒน์ รูปสูง ครับ.......

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

    สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Weblog    นายวิวัฒน์  รูปสูง  รหัส 544144024 คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ 1   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง     Blogนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาใน Weblogนี้ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้


คำอธิบายรายวิชา 
   ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง  การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนใน อนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนวัตถุประสงค์

   เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
   1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
   2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
   3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
   4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
   5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
   6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
   7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
   8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
   9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
   10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
   11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
   12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
รูปแบบการเรียนการสอน
     เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบทเรียน
     หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
     หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
     หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
     หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ